Uslovi korišćenja internet prezentacije Poliklinike Diva

 

Dobrodošli na internet prezentaciju Poliklinike Diva dr Bogdanović,

Molimo vas da pročitate ove Uslove korišćenja internet prezentacije Poliklinike Diva kako biste bili upoznati sa pravima i obavezama koja proističu između vas kao Korisnika internet prezentacije i Poliklinike Diva kao vlasnika pružaoca usluge.

Ovaj ugovor kao Opšti uslovi korišćenja zaključen je između:

POLIKLINIKE DIVA BOGDANOVIĆ RAŠKOVIĆ DR SVETLANA PR (Poliklinika Diva) sa sedištem u Beogradu, ul. Kosovska br. 34, matični broj: 56926917, PIB: 101514550, info@divacllinic.com, registrovana za oblast specijalističke medicinske prakse pod šifrom delatnosti 8622 i tako upisana u jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, i

svakog pojedinačnog Korisnika internet prezentacije (www.divaclinic.com).

Šta su Uslovi korišćenja internet prezentacije Poliklinike Diva

Uslovi korišćenja su ugovor koji kao Korisnik zaključujete samom posetom internet prezentacije Poliklinika Diva i imaju formu ugovora o pristupu. To znači da se ovim Uslovima korišćenja internet prezentacije Poliklinika Diva utvrđuju uslovi za korišćenje internet prezentacije na kojoj se nalazite.

Znajte da su Uslovi korišćenja obavezujući za obe ugovorne strane, odnosno i za nas i za vas kao Korisnika i da se primenjuju na sve naše međusobne ugovorne odnose povodom ove prezentacije, osim ukoliko posebnim ugovorom Poliklinike Diva i vas kao Korisnika nije izričito ugovoreno drugačije.

Mi, kao Poliklinika Diva, obavezni smo da ove Uslove korišćenja, kao i eventualne izmene istih, učinimo javno dostupnim na internet stranici divaclinic.com, što znači da ih u svakom trenutku možete naći na našoj internet prezentaciji, kao i da ćemo vas obavestiti o svakoj izmeni koja nastane u budućnosti.

Ovi uslovi korišćenja odnose se isključivo na odnos koji Korisnik ima sa Poliklinikom Diva na ovoj internet prezentaciji i nikako se ne može odnositi na medicinske usluge Poliklinike Diva koje se pružaju u ustanovi.

Internet prezentacija Poliklinike Diva

Internet prezentacija na adresi divaclinic.com u vlasništvu je Poliklinike Diva i njeno korišćenje u vidu posete je potpuno besplatno za vas kao Korisnika.

Sve informacije o tretmanima na ovoj internet prezentaciji su informativne prirode. Korisnik naših usluga će biti u potpunosti informisan o svom stanju i tretmanima tek nakon pregleda stručnog lica u poliklinici o čemu će biti reči u potonjim odredbama.

Za posetu internet prezentaciji Poliklinike Diva nije potrebna nikakva registracija ili prijava za korišćenje i pristup.

Poliklinika Diva se obavezuje da će vama kao Korisniku pružati usluge definisane ovim Uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Uslovima u skladu sa Zakonom, dok se vi kao Korisnik obavezujete da ćete prilikom korišćenja internet prezentacije Poliklinike Diva poštovati ove Uslove.

Isto tako, kao Korisnik ste upoznati i saglasni da je zarad pravilnog funkcionisanja internet prezentacije potrebno da internet prezentacija prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke vas kao Korisnika u skladu sa Zakonom i Politikom privatnosti koja sadrži i Politiku korišćenja kolačića koje su sastavni deo ovih Uslova i sa njima čine jedinstvenu celinu.

Kao Korisnik ste u obavezi da se uputite u Politiku privatnosti internet prezentacije Poliklinika Diva koja se nalazi na sledećem liku:

Prihvatanjem ovih Uslova ili samim korišćenjem internet prezentacije potvrđujete da ste upoznati sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti čime prilikom posete dajete izričit pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, ali imate pravo da dati pristanak u svakom trenutku opozovete.

Šta treba da znate o Poliklinici Diva

Poliklinika Diva je osnovana u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije.

U Poliklinici Diva vodimo se načelom poštovanja ljudskih prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti pri čemu obezbeđujuemo najviše moguće standarde ljudskih prava i vrednosti u pružanju naših usluga, pre svega prava na život, nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta i neprikosnovenost ljudskog dostojanstva, obezbeđivanje ravnopravnosti polova i rodne ravnopravnosti, uvažavanje moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubeđenja građanina.

Poliklinika Diva pruža usluge bez diskriminacije po osnovu rase, pola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, zdravstvenog stanja, vrste bolesti, psihičkog ili telesnog invaliditeta, kao i drugog ličnog svojstva koje može biti uzrok diskriminacije.

Prava intelektualne svojine

Na ovoj internet prezentaciji nalazi se sadržaj koji je u isključivom vlasništvu Poliklinike Diva gde pojam sadržaj uključuje, ali se ne ograničava na dizajn, logo, žigove, fotografije, tekstualni sadržaj bilo koje vrste, audio i video sadržaj i druga multimedijalna dela.

Grafički znakovi i verbalni koji se nalaze na internet prezentaciji su zaštićeni žigovi pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije i nosilac isključivog prava na žigove je Poliklinika Diva. Žigovi uključuju, ali ne ograničavaju se na verbalne i grafičke žigove „DIVA“, „POLIKLINIKA Diva Dr BOGDANOVIĆ“, „Diva Dr Bogdanović ESTETIC“ i zabranjeno je svako korišćenje ili podražavanje zaštićenih znakova ili njihovih elemenata čiji je nosilac prava na žig Poliklinika Diva.

Poliklinika Diva u sastavu internet prezentacije sadrži sekciju Blog u kojoj se objavljuju autorski tekstovi koji predstavljaju autorska dela i predmet su autorsko-pravne zaštite.

Fotografije pacijenata koje se nalaze na internet prezentaciji Poliklinike Diva i prikazuju pacijente pre i posle zdravstvenih, antiaging i estetskih procedura su fotografije pacijenata Poliklinike Diva koji su dali svoj isključivi i izričit pristanak da budu predstavljeni u navedene svrhe.

U skladu sa navedenim, Poliklinika Diva poseduje sve potrebne saglasnosti lica koja se nalaze na fotografijama za korišćenje i njihovo javno saopštavanje na ovoj internet prezentaciji. Određeni lični znakovi (tetovaže, urođeni belezi i oči) su prikriveni na zahtev pojedinih pacijenta.

i u skladu sa tim nije dozvoljeno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela bloga, što se posebno odnosi na tekst, audio, video i drugi sadržaj.

Sva imovinska i moralna prava celokupnog korpusa intelektualne svojine koji je javno dostupan na internet prezentaciji pripadaju Poliklinici Diva.

Korišćenje bilo kojeg dela internet prezentacije Poliklinike Diva u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

Nije dozvoljeno korišćenje bilo kog dela portala Poliklinika Diva bez izričite pisane dozvole Poliklinike Diva.

Poliklinika Diva zadržava pravo da pokrene postupak zaštite bilo kog povređenog prava kao i da obavesti nadležne inspekcije, tužilaštva i druge organe ukoliko sazna da je došlo do povrede, kao i da pokrene postupke pred parničnim sudovima.

Postupanje sa informacijama na internet prezentaciji

Sve informacije koje se nalaze na internet prezentaciji Poliklinike Diva su isključivo informativnog karaktera jer rezultate estetske medicine nije moguće u potpunosti ili adekvatno opisati ni prikazati na internet prezentaciji u vidu fotografija ili video zapisa.

Informacije koje proističu iz sadržaja saopštenog na ovoj internet prezentaciji nisu namenjene niti teže da budu zamena za profesionalne medicinske savete u vezi sa specifičnim zdravstvenim stanjima ili pitanjima.

Informacije na ovoj internet prezentaciji nisu uputstvo za lečenje i ne bi trebalo da zamene traženje lekarskog saveta od izabranog lekara.

Poliklinika Diva ne garantuje tačnost, potpunost, blagovremenost ili korisnost bilo koje informacije sadržane na ovoj internet prezentaciji.

Korisnik ove internet prezentacije kao potencijalni Pacijent tačne, blagovremene i proverene informacije može dobiti isključivo nakon konsultacija i pregleda naših lekara specijalista.

Korisnik ove internet prezentacije saglasan je sa činjenicom da je estetska medicina veoma složena oblast i da informacije koje se trenutno nalaze na internet prezentaciji mogu veoma brzo da zastare i da će u svrhu tačnog informisanja o svom stanju isključivo potražiti savet od profesionalnog lekara specijaliste.

U skladu sa navedenim Korisnik ove prezentacije saglasan je da ni u kom slučaju Poliklinika Diva ne može biti odgovorna ukoliko Korisnik donese bilo odluku ili radnju na osnovu informacija koje su sadržane na ovoj internet prezentaciji.

Odricanje od odgovornosti usled tehničkih problema

Internet prezentacije Poliklinike Diva je uvek dostupna na svojoj internet adresi. Međutim, u slučaju više sile ili tehničkih problema može se dogoditi da prezentacija Poliklinika Diva ne bude dostupna određenom opsegu korisnika ili svim korisnicima.

U skladu sa navedenim Poliklinika Diva ne garantuje neprekidnost korišćenja prezentacije, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje usluge, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe prezentacije.

Poliklinika Diva nije niti može biti odgovorna za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja odnosno pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge, provajderi) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

S obzirom na karakter nedostupnosti portal Poliklinika Diva ne može biti ni odgovorna za eventualnu nastalu štetu, izmaklu dobit ili propuštenu priliku.

Poliklinika Diva ne može biti odgovorna za sadržaj koji se nalazi na drugim internet prezentacijama, a na koje prezentacije upućuje link sa ove prezentacije.

Izmena Uslova korišćenja

Poliklinika Diva zadržava pravo da vrši izmenu Uslova korišćenja radi usklađivanja sa izmenama relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih korisnika.

Poliklinika Diva će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti Korisnike preko internet stranice.

Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu divaclinic.com.

Završne odredbe

Na ove Uslove i na odnos između prezentacije Poliklinika Diva i Korisnika merodavno je isključivo pravo Republike Srbije.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja ili samim nastavljanjem korišćenja prezentacije Poliklinika Diva Korisnik daje saglasnost da se u slučaju spora kao merodavno pravo ugovara pravo Republike Srbije i shodno tome u njoj stvarno i mesno nadležan sud u Beogradu.

 

Ostavite komentar